Vilkår for deltagelse og påmelding

Klatrekompaniet gjennomfører turene, kursene, og arrangementene på en trygg og forsvarlig måte med kvalifiserte instruktører/guider, og med det utstyret aktiviteten krever. Likevel vil fjellsport – herunder klatring, brevandring, isklatring og toppturer innebære en viss risiko for uhell og skader.
Deltakerne godtar påmeldingsvilkårene/ ansvarserklæringen ved påmelding fra nettsiden eller påmelding til kurs eller føringstur på annen måte. Deltager blir på den måten gjort oppmerksom på og aksepterer at turen/aktiviteten innebærer en viss risiko og de øvrige villkårene.

Deltakerens ansvar

Det er viktig at den enkelte deltager informerer om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.
Deltakeren må selv vurdere om han/hun fyller de kravene som aktiviteten stiller.
Våre instruktører/guider har rett til å utelukke/bortvise en deltaker fra bestilt aktivitet dersom vedkommende ikke tilfredsstiller de fysiske kravene som kurset/aktiviteten stiller. Deltakeren må rette seg etter veiledning av instruktøren/guide. Om dette ikke skjer kan deltakeren utelukkes fra arrangementet uten at det kan kreves kompensasjon.
Klatrekompaniet er ansvarlig for at tilgjengelig utstyr er i forsvarlig stand. Utstyr deltager medbringer må han/hun sørge for er i forsvarlig stand.
Klatrekompaniet har ansvarsforsikring for sine arrangementer, men vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement. Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi deltagere å tegne forsikring med avbestillingsbeskyttelse.
Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskylt tap av utstyr lånt av Klatrekompaniet.
Dersom deltakeren ikke møter opp eller avbryter turen eller kurset, blir ikke tur-/kursavgiften refundert.

Tilpasset opplæring

Under våre kurs bruker vi tilpasset opplæring for å oppnå størst mulig læringseffekt for å bistå med å gi deltagere selvstendighet i fjellet.  Dette medfører at vi noen ganger må dele opp grupper for å få mest mulig likt nivå. Disse oppdelingene vil alltid tas i samråd med de det gjelder.

Dårlig vær eller forhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på aktuelle ruter kan Klatrekompaniet måtte endre arrangementet. Klatrekompaniet plikter da å etterstrebe at endringen gir minst mulig ulempe for deltageren(e). Klatrekompaniet vil i slike tilfeller tilby deltageren(e) et alternativt arrangement i samme tidsrom. Deltageren(e) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført.

Force Majeure

Ved ting som er utenfor Klatrekompaniet sin kontroll som t.d. brann, naturkatastrofe o.l. har Klatrekompaniet rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Betaling

Når du er påmeldt kurs eller føringstur oppfordrer vi deltagere å betale i forkant, men du kan også betale etter turen/kurset.

Avbestilling

Når du har mottatt påmeldingsbekreftelse/ bookinbekreftelse per e-post er du påmeldt. Dersom du ønsker å melde deg av må det gjøres ved å ta kontakt med oss per e-post eller telefon.

Når du er påmeldt kurs eller føringstur oppfordrer vi deltagere å betale i forkant, men du kan også betale etter turen/kurset.
Siden vi har åpen betaling av kurs og føringsturer (sa avsnittet over) vil ikke manglende betaling i forkant av kurs/guidede turer ansees som avbestilling, du må ta kontakt og melde deg av om du ønsker å avbestille tur/kurs du er påmeldt.

Når du er påmeldt må du forholde deg til våre avbestillingsregler for som er beskrevet under.

 

Våre avbestillingsregler:

• Avbestilling 60 – 10 dager før turen/kurset: Arrangøren beholder 50% av tur-/kursprisen.
• Avbestilling 9 – 0 dager før turen/kurset eller ved manglende oppmøte: Arrangøren beholder hele tur-/kursprisen.

Risiko ved fjellsportarrangementer

Deltagelse på arrangementer innebærer en viss risiko. Deltager(e) plikter å innrette seg etter instruktør/guidens pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.
Klatrekompaniet påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra veileders side.

Personvern

Opplysninger om ditt navn og øvrig kontaktinformasjon som du gir fra deg ved registrering i vårt påmeldingskjema eller pr epost og telefon er å regne som personopplysninger. Klatrekompaniet er avhengig av å registere og lagre disse for å kunne levere det produktet eller et tilbud du har bestilt. Du har også rett på å få se dine personopplysninger som Klatrekompaneit har lagret, og å få disse slettet. Les Klatrekompaniets fulle personvernerklæring her.